Welcome to Another Glorious Day of XCOM2 Long War of the Chosen!

Part Duex Ep. 108 https://youtu.be/G8INIUJQGb4

#xcom2 #WotC #Longwar2 #LWotC

XCom Forever!!!