Еп.3: Лабаво и општо толкување на Либертаријанството (Класичниот Либерализам), и причини поради кои ми прави смисол. Следуваат подетални анализи околу либертаријанските решенија на поедини општествени проблеми. 
---
Ep.3: Loose and general interpretation of Libertarianism (Classical Liberalism), and the reasons it makes sense to me. In the future, I'll post detail analyses of individual social issues.