April Q&A 

The Q&A will be April 30th at 9pm EST. See you then!   https://youtu.be/Z2N_pBnOCfc